Get in touch with us!

Shenzhen Office:


Revogi Innovation Co., Ltd.
Anhui Building, No. 6007, Shennan Boulevard Shenzhen, Guangdong, China


Xian Revogi Innovation Co.,Ltd
#9, 29F Building B, Yanxiang City Plaza, No. 56 Jinye 1st Road, Yanta District, Xi'an, China